Szentagothai_logo_MINI copy

Szentágothai Szakkollégium és Egyesülete

 

1970-ben alakult meg az ország első szakkollégiuma a Rajk László Szakkollégium, a mai Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) jogelődjében, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (BKÁE). Eredetileg egy kollégiumban együtt lakó diákok köréből álló teljesen független, teljes autonómiával rendelkező intézményként jött létre.

“Az alapítók fő célkitűzése a tagok szakmai, közösségi és társadalmi aktivitásának fejlesztése…” volt.

A franchise sikeresnek bizonyult: a kezdeményezést sok másik követte. Mára az országban több mint száz diákszervezet, csoport és szerveződés található, s az országban ma összesen mintegy 60-70 szakkollégium működik. Bár még ma is a szakkollégiumok többségét az jellemzi, hogy egy közös kollégiumban együtt lakva szervezik programjaikat, életüket, de nem ritka a kollégiumoktól függetlenül működő szakkollégium-típus sem, mint például a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Szakkollégiuma.

A szakkollégium alapvető célja, tagjainak, az anyaintézményben elsajátítható, alapvető tantervi ismereteken túlmutató ismeretanyag(ok), elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek elsajátítása, egy-egy választott terület mélyebb megismerése, a szakmai látáskör bővítése.

Mára mindezek odáig fejlődtek, hogy sok helyen felismerve a munkaerőpiac új kihívásait, az egyes szakterületeken tapasztalható telítődés okozta fokozódó verseny problémáit, az ezekre adandó válasz, felkészültség elsajátítását is igyekeznek tagjaiknak segíteni, biztosítani.

Típusaik és működési területeik igen differenciáltak: a tisztán elméleti képzésre koncentráló Szakkollégiumtól, a gyakorlatorientált Szakkollégiumig széles és változatos a paletta.

Szentagothai_600dpi_7995kb copy

A Szakkollégium egyes természetes személy tagjai  Egyesület életre hívását határozták el, és a Pécsi Törvényszék 16.Pk.60.081./2014. szám alatt a bejegyzési eljárást meg is kezdte.

Szentágothai Szakkollégium Egyesület alapításkori alapszabályának első módosítása Pécs, 2014. december 10. napján az Egyesület

alapításkori alapszabályának a Pécsi Törvényszék 2014. október 22. napján kelt 16.Pk.60.081./2014./2. sz. végzése szerinti kijavítását tartalamzza:

2004. június 23. napján a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§ a), b), c), d) és h) rendelkezéseinek megfelelően a Természettudományi Kar Tanácsa a TTK 61/2004 (VI. 23.) KT sz. határozatában elvi támogatásról szóló nyilatkozatot adott ki egy, Szentágothai János nevét viselő szakkollégium megalapításának támogatásáról. Ezt követően ugyanezen Kari Tanács 2004. december 15. napján tartott ülése támogatásáról biztosította a szakkollégium 2004. december 1. napján kelt Alapító Okiratát, amelyben elhatározta a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium életre hívását, és egyben elfogadta annak alapszabályát. 

Ma a Szakkollégiumi tagság a Szakkollégium alapítóktól (Baranyai Református Egyházmegye, Magyarországi Unitárius Egyház, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, valamint Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat) függetlenül, de az alapításkori szándékot szem előtt tartva, úgy véli, hogy a további sikeres működéshez, illetve pályázáshoz az önállóság és az önkormányzatiság magasabb fokára kell lépjen.

Az elmúlt évtizedben a magyar szakkollégiumok önkormányzati elven szerveződő minősítő bizottsága több alkalommal ideiglenes, egy évre szóló minősített címmel ismerte el a Szakkollégiumunkban folyó tehetségsegítő munkát.

A Szakkollégium − más nonprofit szervezetekkel karöltve − 2013. augusztus hó 19. napjától büszkén viseli a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Regionális Hatókörű Akkreditált Kiváló Tehetségpontja címet, melynek alapján jelenleg a Szakkollégiumot a Nemzeti Tehetségpont Hálózat TP170 003 962 nyilvántartási számon jegyzi.

Végezetül, az utóbbi időszakban a Szakkollégium igyekezik munkájához méltó színvonalon bekapcsolódni a kárpát-medencei szakkollégiumi hálózat tevékenységébe is, ahol a határon túli szakkollégiumokkal való kiemelt kapcsolattartást, valamint a roma szakkollégiumoknak a szakkollégiumi rendszerbe való integrálását és a keresztény szakkollégiumok érdekérvényesítésének összehangolását, s végezetül a közhasznú jogállás megszerzését tűzte ki célul maga elé.

Ami tehát 2004. december 1. óta megvan: a tagok közös célja; a tagok közös céljának tartóssága; a közös cél alapszabályban rögzítettsége; e célok folyamatos megvalósítására törekvés; a nyilvántartott tagság. Ezen felül a nem gazdasági tevékenység céljára alapítottság; a csak a céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzése; a vagyon céljának megfelelően használása; és végül a vagyon fel nem osztása a tagok között; (hiszen a tagok részére ösztöndíjat, támogatást nyújt: nyereséget nem juttat).

Az Egyesület alapadatai Ptk. 3:5. § szerint.

A pécsi Szent István tér 17. szám alatti Civil Közösségek Házában 2014. szeptember 11. napján összegyűlt természetes személyek … Egyesület létrehozását határozzák el.

Az Egyesület jogi személy.

Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, viszont az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

Az alapszabály a Közgyűlésen jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával módosítható.

Az Egyesület itt definiált céljai módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata kell.

Az Egyesület Ptk 3:5. § a)-f) szerinti adatai

Az Egyesület neve: Szentágothai Szakkollégium Egyesület 

Az Egyesület székhelye: H-7621 Pécs, Szent István tér 17. 

Az Egyesület célja és fő tevékenysége

Az Egyesület célja a PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium (SzJSzK) céljainak támogatása, az SzJSzK pályázati tevékenységéhez jogi keretek – önálló jogi személyiség – biztosítása.

Az Egyesület különös céljai:

 1. a) transzdiszciplináris képzés biztosítása, amelyben a tanrendben nem szereplő, de a tananyaggal mégis összefüggő témakörök jelennek meg;
 2. b) az Egyesület kiemelt feladata egyúttal a közösségépítés. A közösség a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a Szakkollégiumon belül éppen úgy, mint azon kívül nyitottságra törekszik;
 3. c) az Egyesület átfogó, teljeskörű ismeret-közvetítésre törekszik, hitéleti tevékenységet nem folytat, felvételi rendjében nincs tekintettel a vallási hovatartozásra, az ideológiai elkötelezettségre.
 4. d) Az Egyesület az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 5. da) egyéni és csoportos kutatási programok szakmai támogatása;
 6. db) tudományos pályázatokon, konferenciákon részvétel ösztönzése, támogatása;
 7. dc) publikációs lehetőségek elősegítése;
 8. dd) kulturális rendezvények, előadások, kurzusok szervezése;
 9. de) külföldi tanulmányutak szervezése, cserediákprogramok kezdeményezése, bonyolítása;
 10. df) ingyenes vagy támogatott (kedvezményes) nyelvoktatás biztosítása;
 11. dg) kollégiumi férőhelyhez jutás támogatása;
 12. dh) kollégiumi bentlakás részleges vagy teljes összegű támogatása;
 13. di) együttműködés más bel- és külföldi szakkollégiumokkal.

(3) Az Egyesület alapításkori céljainak meghatározása az Ectv. 34.§ (1) a) szerint: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény III. Fejezet a felsőoktatási intézmény működésének alapelvei felsorolásában, az 5. cím alatt, az alapvető működési szabályok között a 11. § (1) bekezdésben állapítja meg, hogy a felsőoktatási intézmény

 1. d) ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével kapcsolatos feladatokat,
 2. e) lehetőséget biztosít arra, hogy az előadások rendjét nem zavarva – egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával látogathassák azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban.

Az Egyesület fő tevékenysége a TEÁOR szerint:

8552 ’08          Kulturális képzés

8559 ’08          Mns egyéb oktatás

8560 ’08          Oktatást kiegészítő tevékenység